مردم شهرستان نجف‌آباد  طبق سنت قدیمی در آخرین جمعه ماه شعبان، با برگزاری مراسم "کلوخ* اندازان" به استقبال ماه مبارک رمضان می‌روند. 

در این آئین دیرینه، اهالی این مناطق در دامان طبیعت رفته و با کباب {البته بستگی به سطح اقتصادی خانواده دارد} از خود و خانواده پذیرایی می‌کنند و بعد از ناهار رو بـه قبله می‌ایستند و بـا نیت ترک گناهان و آماده شدن برای بهره‌مندی بیشتر از ماه پرفیض رمضان‌، کلوخی را بـا دست محکم بر زمین می کوبند.

گفته می‌شود پیشینیان معتقد بودند با شکستن کلوخ، امیـال نفسانی خـود را زیر پا می‌گذارند و میل به پیروی از نفس را در خود می‌شکنند.

البته بعضی‌ها کلوخ را پرتاپ می‌نند تا قدرت خود را قبل و بعد از ماه مبارک رمضان آزمایش نمایند.

*کلوخ: تکه گِل خشک شده 

بهار